KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU

İDAREMİZ İÇ DENETÇİSİ ZEKERİYA AÇIKGÖZ'ÜN "İL ÖZEL İDARELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ" İSİMLİ KİTABI YAYINLANDI

İdaremiz İç Denetçisi Zekeriya Açıkgöz’ün “İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul İl Özel İdaresi Örneği” isimli kitabı yayınlandı.

Türkiye’de son yıllarda kamunun yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan reform çalışmaları kapsamında 2005 yılında yürürlüğe konulan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Türkiye’nin yönetim yapısı içinde büyük bir öneme sahip olan il özel idarelerinde de yerinden yönetim ilkesine uygun olarak köklü değişiklikler yapılmıştır.

İdaremiz İç Denetçisi Zekeriya AÇIKGÖZ tarafından yazılan ve merkezi Ankara’da bulunan Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanan “İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul İl Özel İdaresi Örneği” adlı kitap dört bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünü, il özel idarelerinin tanımı ve hukuki dayanakları ile Türk idare sistemi içindeki yeri incelenerek tarihsel geçmişi hakkında ayrıntılı bilgilerin sunulması, Osmanlı Devleti’nde il özel idarelerinin ortaya çıkışı, T.C. Anayasalarında il özel idarelerinin yeri ve kalkınma planlarında il özel idarelerine yönelik olarak ortaya konan ilkeler, hedefler ve öneriler oluşturmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, kamu yönetiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan raporlarda il özel idarelerinin durumu ile Türk Kamu Yönetimi sistemine köklü bir değişim ve yenilik getirmeyi amaçlayan ancak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi sebebiyle yürürlüğe konulamayan 5227 sayılı Kanun ile getirilmesi amaçlanan yenilikler ve il özel idarelerini ilgilendiren diğer bazı kanunlarda yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun karşılaştırmalı analizi yapılmakta, her iki kanunun üstün ve zayıf yönleri ayrıntılarıyla ortaya konmakta, bu yeni kanun ile karar ve yürütme organları ile diğer alanlarda yapılan köklü değişiklikler ve akademisyenlerin bu konudaki olumlu ve olumsuz görüşlerine yer verilmektedir.

Yapılan çalışmanın dördüncü ve son bölümünü, il özel idarelerinin çağdaş yerel yönetim anlayışına uygun bir şekilde yapılandırmayı amaçlayan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla yürürlüğe konulan reform niteliğindeki yeni düzenlemelerin İstanbul İl Özel İdaresi’ne yansımaları ile İstanbul İl Özel İdaresi’nin organları ve teşkilatının yeniden yapılandırılması, bazı yatırımları, gelir, gider, bütçe ve denetime ilişkin bilgiler oluşturmaktadır.

Sonuç bölümünde ise, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun uygulamadaki yansımalarının analiz edilmesi, yeni kanun ile getirilen yeniliklerin genel olarak değerlendirilmesi, reformun il özel idarelerinin teşkilat yapısı ve karar organlarına etkisi ile il özel idarelerinin daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine yönelik tespit ve öneriler yer almaktadır.

 
31-05-2011    Geri DönÇıktı AlYukarı
 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00